Speciaal Onderwijs ZML groep 5-6-7

Speciaal Onderwijs ZML groep 5-6-7

Omschrijving Groep
Het Speciaal Onderwijs arrangement - SBO Het Avontuur biedt onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen tussen de 7 en 9 jaar die het reguliere onderwijs en het speciaal basisonderwijs niet kunnen volgen. Deze leerlingen hebben een lichte tot matige verstandelijke beperking (het IQ van deze leerlingen ligt tussen de 50 en de 69*) veelal met aanvullende problematieken, zoals een significantie achterstand in sociaal-emotionele ontwikkeling (achterstand > 2 jaar), een bijkomende significante leerproblematiek (bij een IQ > 55) of een beperking in het verwerken van informatie als gevolg van een syndroom of een stoornis.

Het onderwijs in deze groep is gericht op de vakken Nederlands en rekenen waarbij sociaalemotionele ontwikkeling en leren en ontwikkelen belangrijke onderdelen zijn. Daarnaast wordt bewegingsonderwijs, burgerschap en onderwijs in kunst en cultuur aangeboden. De leerlingen in deze groep leren in groepsverband en moeten daarom kunnen functioneren in een groep.

De groepsgrootte bedraagt maximaal 12 leerlingen. Het is belangrijk deze leerlingen zelfstandig en harmonieus kunnen functioneren in een sociale setting. Leerlingen leren in deze groep vooral vanuit ervaring en door te doen. Samenwerkend leren staat hierbij centraal en indien mogelijk gebeurt dat via groepsdoorbroken samenstellingen met leerlingen van het SBO.

Toeleiding naar vervolgonderwijs
Leerlingen worden toegeleid naar het praktijkonderwijs of, indien meer passend, voortgezet speciaal onderwijs (VSO ZML). De leerlingen moeten aantoonbaar leerlingvaardigheden (aangeleerd of ingetraind) op school kunnen toepassen. Daarnaast moeten de leerlingen de resultaten op didactisch functioneringsniveau of leerstandaarden op de kernvakken behalen die bij hun profiel* horen.

Generale ondersteuningsbehoeften leerling
Leerlingen met het arrangement SO in het speciaal basisonderwijs kenmerken zich door een grotere mate van ondersteuningsbehoefte om tot leren te komen. De begeleidingsbehoefte varieert van voortdurend tot regelmatig. De leerling kan de benodigde leerlingvaardigheden uitvoeren die zijn aangeleerd of ingetraind om in een groep van 12 leerlingen te kunnen functioneren en waarbij de leerkracht niet altijd direct beschikbaar maar wel nabij is (uitgestelde aandacht). Via de relatieve nabijheid, voorspelbaarheid in structuur en begeleiding en begrenzing wordt tegemoetgekomen aan de basale emotionele veiligheid die de leerling nodig heeft om met welbevinden en betrokkenheid tot leren en ontwikkeling te komen. (Zie bijlage voor nadere uitwerking ondersteuningsbehoeften per ontwikkelgebied.)

*) Landelijk Doelgroepenmodel Sectorraad GO, profiel 4