Eigen expertise

Eigen expertise

Onderwijs is een gecompliceerd vak. Om aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen te kunnen voldoen is het van belang dat er op onze school veel expertise aanwezig is. Zo hebben wij de beschikking over:

- een rekenspecialist
- een taalspecialist
- een snappetspecialist (ICT)
- een zorgcoördinator
- een intern begeleider voor de onderbouw
- een intern begeleider voor de middenbouw
- een gedragsspecialist
- een vakleerkracht bewegingsonderwijs (dinsdag t/m donderdag)
- een psycholoog

Wij onderhouden een nauwe samenwerking met:
- een schoolmaatschappelijk werker
- de jeugdgezondheidsarts
- Jeughulp Gro-up in de vorm van "Raatsamen"

Wij werken ook samen met extern deskundigen op het gebeid van logopedie en fysiotherapie. Zij bieden onze leerkrachten in de onderbouw ondersteuning bij het taal-/spraak- en motorisch lesaanbod in de groepen 1-2-3.

Daarnaast zijn zij, als zelfstandig gevestigde logopediste en fysiotherapeute, op verschillende dagen in de school aanwezig om extra individuele ondersteuning te bieden aan kinderen, die problemen hebben met de grove en fijne motoriek of taal-spraakproblemen hebben. 

- Praktijk voor Logopedie Gouda: Diane Willemsen
De Leeuwensprong: Monique Muijselaar (Fysiotherapie)

Een aanmelding voor individuele logopedie of fysiotherapie loopt via de zorgverzekering van ouders. U heeft hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig.