Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad is een democratisch orgaan van de school waarin zowel ouders als leerkrachten zitting hebben. De MR van SBO Het Avontuur bestaat uit zes leden. Hiervan worden drie leden gekozen uit en door de ouders en drie leden uit en door het personeel. De MR
is aanspreekbaar voor alle ouders en leerkrachten over allerlei aangelegenheden die de school betreffen. De MR kan zowel gevraagd als ongevraagd adviezen geven en/of instemmen met betrekking tot bepaalde voorgenomen be- sluiten. Zo heeft bijvoorbeeld de MR instemmingsrecht bij het vaststellen van het schoolplan en het vakantierooster. De raad komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar. Notulen kunt u nalezen op Social Schools. Een gemeenschappelijke medezeggenschaps- raad (GMR) is van overheidswege verplicht als er meer dan één school onder een schoolbestuur valt. De GMR functioneert op bovenschools niveau. Deze houdt zich vooral bezig met hoofdlijnen en hoofdzaken van de Stichting, zoals o.a. het onderhoud van gebouwen, het meerjarig (financieel) beleid en het bestuursbeleidsplan. De GMR heeft eigen taken en bevoegdheden. In de GMR zitten evenveel ouders als personeelsleden.